Politica de Privacitat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Neuma, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, Un. Queda informat sobre la forma en què neuma recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://www.neuma4.com (en endavant, el “Lloc Web”).

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en cada un dels formularis a través dels quals vostè. Voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.
TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS

L’informem que les dades personals que vostè. Voluntàriament ens faciliti mitjançant els corresponents formularis del Lloc Web o dels formularis de taquilles, seran tractades amb absoluta confidencialitat per neuma, i s’utilitzaran exclusivament per a les finalitats que s’indiquin en la Política de Privadesa inclosa en el corresponent formulari del lloc web i / o de les taquilles, que haurà estat expressament i prèviament acceptada per vostè.

Les dades personals sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d’neuma i / o de les taquilles són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per poder complir amb les finalitats que s’hi estableixen. Per tant, si. No ens les facilita o no faciliten correctament, no podrem atendre aquestes finalitats.

No tractarem les seves dades personals per a finalitats diferents a les exposades anteriorment, llevat que això sigui per una obligació legal o requeriment judicial.

 

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerceix el seu dret d’oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal han de ser cancel·lades, llevat que hi hagi una norma legal que habiliti per a la seva conservació.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades personals és el seu consentiment, atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació de productes i serveis de neuma.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Neuma obté la informació relativa a les seves dades personals mitjançant els diferents formularis de subscripció que apareixen al lloc web.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals que ens faciliti seran tractades en tot moment de forma absolutament confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i de la naturalesa de les dades emmagatzemades.
RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades.

Un. Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que està plenament capacitat.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que tingui el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la present web o en els formularis de taquilles.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió en els nostres fitxers, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Neuma podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En cas que realitzem canvis materials en aquesta Política de Privacitat, l’informarem degudament, per exemple, mostrant un avís destacat dins del lloc web o enviant-li un correu electrònic.